Privacy verklaring

Bedankt voor jouw bezoek aan hseconform.be en het lezen van ons privacy beleid. hseconform.be wordt beheerd door HSE-Conform bv met een kantoor te Leurshoek 50, 9120 Beveren, België, BTW: BE0646.725.229.

 1. Algemeen
  HSE-Conform erkent de bezorgdheid van onze online bezoekers met betrekking tot de privacy. Dat is waarom wij te allen tijde persoonlijke gegevens strikt verwerken volgens dit privacy beleid en de Belgische Privacywet (Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998). HSE-Conform stelt zich middels huidige privacyverklaring tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens. HSE-Conform verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht op michael@hseconform.be.
 2. Verwerkingsdoeleinde en rechtsgronden van de verwerking
  De persoonlijke gegevens die HSE-Conform verzamelt zijn relevant, niet overbodig en gerelateerd aan de doeleinden waar wij ze voor verzamelen. HSE-Conform verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/ leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame). Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. - Klantenbeheer: noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst/ - noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting De administratie van het cliënteel, het beheer van de bestellingen, de leveringen, de facturatie van materiële en immateriële diensten. Het opvolgen van de solvabiliteit. Gepersonaliseerde marketing en reclame. Het registreren van het cliënteel van een handelszaak en de profilering ervan op basis van aankopen. - Leveranciersbeheer De leveranciersadministratie. Het beheer van de opgegeven bestellingen, de betaling van de leveranciers. De prospectie van mogelijke leveranciers en hun evaluatie. - Boekhouding - Public relations Dit omvat het creëren van "goodwill" voor de organisatie. - Marketingdoeleinden Wij kunnen je emailadres en/ of adres gebruiken voor het versturen van nieuwsbrieven, acties en promoties, doch enkel en alleen indien je hiertoe je expliciete, voorafgaande toestemming heeft gegeven. Indien wij je e-mailadres van een derde hebben bekomen, versturen wij je éénmalig de actie waarna je de uitdrukkelijke keuze hebt om je toestemming te geven voor verder informatie. We kunnen jouw communicatie gebruiken voor trainingsdoeleinden en kwaliteitscontrole. De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing. - noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen Van een gerechtvaardigd belang kan sprake zijn wanneer er een 'relevante en passende verhouding' is tussen een organisatie en de persoon wiens gegevens door deze organisatie worden verwerkt. Deze verhouding is volgens de verordening bijvoorbeeld aanwezig bij een relatie tussen een organisatie en haar klanten of een organisatie en haar werknemers. - Bescherming van de maatschappij, eigen sector of organisatie Verwerken van gegevens betreffende personen die een specifiek risico vertonen zoals bv. hooligans, ...
 3. E-mail en marketing
  HSE-Conform zal je alleen e-mailen om je op de hoogte te houden van jouw bestelling of je te informeren over wezenlijke wijzigingen in onze algemene voorwaarden of privacyverklaring. Het behoort tot ons gerechtvaardigd belang om je hieromtrent te mailen, zo dienen wij je tijdig te verwittigen aangaande de stand van zaken omtrent je bestelling en willen wij steeds open communiceren met jou omtrent onze werkwijze en algemene voorwaarden. Je toestemming kan steeds worden ingetrokken, zonder motivering en gratis. Het kan per post of door te mailen naar michael@hseconform.be
 4. Overmaken aan derden
  Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met HSE-Conform bv verbonden zijn of met enige andere partner van HSE-Conform bv. HSE-Conform garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens. Wij verstrekken enkel informatie aan derden die nodig is om hun werk te kunnen doen. Zij mogen die informatie slechts gebruiken voor de uitvoering van de koopovereenkomst tussen jou en ons en hebben niet het recht de gegevens voor andere doeleinden te gebruiken, tenzij je daar uitdrukkelijk schriftelijk toestemming voor hebt gegeven. Om jouw bestelling te verwerken en jouw aankopen af te leveren kunnen we relevante persoonlijke gegevens eventueel doorgeven aan de vervoerders die wij gebruiken. Behalve bv. jouw naam, adres en e-mailadres geven wij onze vervoerder jouw telefoonnummer zodat hij je op de hoogte kan houden van de afleverdatum- of tijd van jouw bestelling. Bij gehele of gedeeltelijke reorganisatie of overdracht van activiteiten van HSE-Conform, waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien HSE-Conform failliet gaat, kan dit betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden door welke de bedrijfsactiviteiten van HSE-Conform geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.
 5. Bewaarperiode
  De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).
 6. Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens
  De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap. Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om: - een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: michael@hseconform.be
 7. Klacht
  De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

Cookie policy website

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Er wordt gebruik gemaakt van First party cookies. U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.